PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

Performansın değerlendirilmesi işletmelerde özellikle organizasyonel kararların alınması amacıyla gerçekleştirilen ve sıkça başvurulan bir süreçtir. Performans Değerlendirme, iş hedeflerinin hem stratejiler hem de insanların yeteneklerinin göz önüne alınarak belirlenmesini ve ölçülmesini, hedeflere ulaşılırken bir yandan da organizasyonel gelişimi hedefleyen bir süreçtir.

Performans değerlendirmesi hem yapılan iş hem de işi yapan kişi hakkında değerli bilgiler verir. İşi yapan kişilerin iş ve beklentiler ile ilgili net bir bakışa sahip olmalarını, olumlu katkılar fark edileceğinden, iş tatminini, verimliliği ve iyi performansın pekiştirilmesini sağlar. Yöneticiler için yönetim becerilerini, somut veri kullanılması ile desteklemenin yanında, ücret, ödüllendirme, terfi gibi kararların verilmesini objektif temellere dayandırmayı sağlar.

 

Kullanım Amaçları

 • Çalışanların motivasyonlarını artırmak
 • Çalışanları kurumun gelişimine yönlendirecek şekilde geribildirim sağlamak
 • Kariyer gelişimi için bilgi kaynağı oluşturmak
 • Çalışanlarla yöneticiler arasında performans üzerine sistemli bir iletişim şekli oluşturmak
 • Çalışanlara gelişim için yön gösterecek bilgi sağlamak, kendi kişisel yetenekleri ile ilgili farkındalık sağlamak
 • Hem birey hem de kurum eğitim gelişim ihtiyaçlarını belirlemek
 • Düşük performansı ve nedenlerini belirlemek
 • Başarısız çalışanları zaman kaybetmeden belirlemek
 • Çalışanlar için beklentileri netleştirmek
 • Kurumda var olan insan kaynağının en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak
 • Ücret, ödüllendirme gibi sistemler için veri sağlamak

 

 

Proje Adımları

Adım 1 Yetkinliklerin Belirlenmesi

Bu süreçte uygulamanın hangi amaç için kimlere uygulanacağı ve kurumun bu kapsamda pozisyon için belirlenmiş yetkinlikleri var ise incelenip, ölçümlenecek yetkinliklerin belirlenmesi sağlanacaktır.

Eğer kurumun pozisyon/pozisyonlar için daha önceden belirlenmiş yetkinlikleri yoksa PozitifİK, kurum ile bir araya gelerek amaç ve beklentiler doğrultusunda bir yetkinlik matrisi oluşturacaktır.

Adım 2 Yetkinlik Havuzu ve Yetkinlik Klavuzunun Oluşturulması Performansın değerlendirileceği yetkinlikler belirlendikten sonra beklenen performans kriteri belirlenmektedir. Hangi yetkinliği ne seviyede sergilemesi gerektiği belirlenirken, yetkinlik modelindeki davranış göstergelerine başvurulacaktır. Bu adımın sonunda yetkinlik havuzu, yetkinlik kılavuzu ve yetkinlik modeli oluşturularak kuruma sunulacaktır.
Adım 3 Değerlendirme Yönteminin Belirlenmesi Değerlendirmelerin yönetici anketi, 360° Değerlendirme gibi hangi yöntemle yapılacağına karar verilmesi.
Adım 4 İş çıktılarının ve Performans Kriterlerinin Belirlenmesi Her departman ve pozisyon için ölçülebilir iş çıktılarının ne olduğuna karar verilmesi. (Örneğin hasta kabul için kabul edilen hasta sayısı, satınalma için sonlandırılan satınalma sayısı gibi). Bu karardan sonra somut iş çıktılarının sisteme entegre edilmesi
Adım 5 Ölçüm Araçlarının Hazırlanması Belirlenen yetkinlik ve yetkinlik kriterlerinin değerlendirileceği araçlar ve formlar tasarlanacak ve PİK Online sistemine bu araçlar yüklenecektir.
Adım 6 Performans Yönetimi Kullanım Kitapçığının Hazırlanması Sistemin uygulanması, kriterleri ve denetimi ile ilgili ayrıntılı bilgi veren kullanım kitapçığı hazırlanarak kuruma teslim edilir.
Adım 7 Değerlendiricilere Eğitim Verilmesi Değerlendirme yapacak kişilere değerlendirme kriterleri ve sistemin kullanımı hakkında 1 günlük bilgilendirme eğitimi verilir. Eğitime maksimum 25 kişi katılır.
Adım 8 Uygulama Aşaması Değerlendirilecek ve/veya değerlendirecek kişilere önce uygulama hakkında bilgilendirici bir mail, arkasından da uygulamanın yapılacağı araçları online dolduracakları şifre maille gönderilir.
Adım 9 Geribildirim Verme Eğitimi Değerlendirme yapan kişilere değerlendirilen kişilere raporları üzerinden geribildirim verme eğitimi verilir. Bu eğitimde performans görüşmeleri ve kişinin durumu hakkında nasıl geribildirim vereceği ve gelişimi için nasıl destekleyeceği anlatılır.
Adım 10 Raporlama ve Geribildirim Yetkinliklerin değerlendirilmesi sonucu elde edilen veriler raporlanır. Bu raporda çalışanlara güçlü olduğu ve gelişime açık olan yönleri gösterilmekte ve bir gelişim planı sunulmaktadır.
Adım 11 Dönemsel Kontrol ve Değerlendirme Her 6 ayda bir kurumla bir araya gelinerek sistemin işleyişi kontrol edilir, müdahale alanları belirlenir ve kurumun üst yönetimine geribildirim verilir.