PozitifİK Ölçme, Değerlendirme ve Araştırma Hizmetleri

Bir organizasyonun amaçlarını gerçekleştirebilmesi için herşeyden önce sağlıklı bir yapıya ve işleyişe sahip olması gerekir.  Böyle bir yapıya ve işleyişe sahip olan, değerlere dayalı bir vizyon geliştiren ve yüksek performanslı bir çalışma anlayışı ile değerler yaratan her organizasyon başarılı ve kalıcı olur.

    İş analizi (job analysis) farklı pozisyonlara ait görevlerin ve bu görevleri yerine getirmek için ne tür çalışan özelliklerine ihtiyaç duyulduğunun tanımlanması sürecidir.  İş analizi neredeyse tüm insan kaynakları uygulamalarının ve stratejilerinin temelini oluşturur. İş Analizi sonucunda her bir pozisyon için;

  1. İşin Kapsamı
  2. İş Faaliyetleri
  3. Gerekli Makine ve Ekipmanlar
  4.  Çalışanların Bireysel Özellikleri
  5. Çalışan Davranışları
  6. Performans Kriterleri belirlenir.

 

Anket: Yapılandırılmış ve çalışanın iş ile ilgili fikirlerinin alındığı açık uçlu soruları da barındıran anketler sıkça kullanılan veri toplamı yöntemidir. Anket sayesinde çok sayıda çalışana ulaşılır ve maliyeti düşüktür. Burada dikkat edilmesi gereken nokta anketin amacına uygun tasarlanmasıdır.

Fokus Grup: Fokus gruplarda her pozisyon için belli bir örneklem grup seçilerek belli soru setleri ile kişilerin iş hakkında bilgileri toplanır. Fokus gruplarda soru setlerinin oluşturulması ve seçilen örneklem gruba çok dikkat edilmelidir.

Gözlem: Gözlem daha çok fiziksel aktiviteden oluşan işler için kullanılan bir yöntemdir. Zihinsel faaliyet gerektiren işlerin analizinde kullanılması uygun değildir.

 

İş Analizi Proje Adımları

Adım 1 Proje planı oluşturulur ve iş analizi sonucu toplanan bilgilerin kullanılacağı insan kaynakları uygulamalarına karar verilir.
Adım 2 Eldeki veriler gözden geçirilir, mevcut dokümanlar incelenir ve ayıklanır
Adım 3 Her pozisyon için örneklem gruplar seçilerek fokus gruplar düzenlenir. Bu gruplarda elde edilen veriler düzenlenir ve mevcut verilerle harmanlanır.
Adım 4 Toplanan bilgiler doğrultusunda iş tanımları, görev ve sorumluluklar çıkarılır ve teyit edilir.
Adım 5 Görev tanımları el kitabı hazırlanır ve kuruma teslim edilir.